dilluns, 26 d’octubre de 2015

Funcionalitat de les xarxes socials actualment en l'educació   Les xarxes socials en l'educació ens permeten actualment fer servir i compartir recursos d'aprenentatge i notícies entre els diferents sectors de la comunitat educativa, és a dir, no només com a professors amb els nostres alumnes, sinó també entre docents, a fi de millorar la qualitat educativa, especialment si tenim en compte el ritme vertiginós pel que fa a la seua evolució.


    Des d'un altre punt de vista, la creació de grups de treball dins de les xarxes, ens permet controlar l'accés del públic, així com els contiguts que hi hem depositat, a diferència dels web que es troben normalment a l'abast de qualsevol usuari i, de vegades, poden contindre materials que no són gaire adients per a aquestes edats.

    Al capdavall, tenim una poderosa eina informativa per tal de modernitzar l'ensenyament en les ciències naturals o en qualsevol matèria, però mai no hem d'oblidar-nos d'ensenyar els alumnes a utilitzar les xarxes d'una manera responsable.
    En un futur no gaire llunyà, probablement les classes es faran virtualment i no caldrà anar a l'escola o l'institut. Les aules es convertiran en grups de xarxes socials segons les matèries i tots els continguts es trobaran en plataformes digitals. Em pense que som al principi del camí, però no tardarem gaire a recórrer-lo.
    Una proposta d'ús de les xarxes socials en aquest curs, podria ser la creació d'un cercle o grup a Google+ o facebook de persones que tenim la mateixa especialitat, en el qual podríem compartir recursos Tic que trobem en Internet, els nostres blocs, així com matindre una comunicació fluïda entre els membres. D'aquesta manera crec que tots en trauríem profit i seria molt enriquidor. Per què no fer-ho?

Usos docents dels blocs en les Ciències Naturals   Ara com ara, és clar que la utilització de les noves tecnologies està present pertot arreu especialment entre els adolescents que ja ha nascut dins de l'era digital. Per això, l'ús d'un bloc dins de la docència, suposa una manera de modernitzar l'ensenyament i d'integrar-nos en el món actual, a més de presentar bona cosa d'avantatges.
   Així, podem esmentar entre d'altres:

 -Posar a l'abast de l'alumnat recursos interactius per tal de millorar la comprensió de conceptes,   reforçar-los i complementar-los.

-Aprendre d'una manera més didàctica i divertida.

-Afavorir la participació de l'alumnat en les activitats proposades, així com la comunicació entre diversos sectors de la comunitat educativa.

-Potenciar el desenvolupament del pensament crític i la independència personal

   Al capdavall, es tracta d'un recurs que en la nostra matèria, ens ajuda al desenvolupament de les diferents competències bàsiques en l'alumnat, la qual cosa és un dels principals objectius de l'ESO: crear ciutadans que seguisquen socialment participatius.

Per què les TIC en educació?   Utilitzar les TICs en l'educació suposa modernitzar el paper del professor a l'aula i deixar de banda el rol de simple transmissor de coneixements. A com ara, Internet és una poderosa eina en què els alumnes poden trobar moltíssima informació. Per això, la nostra tasca com a docents, ha de ser que seguisquen capaços de triar-la, contrastar-la, sintetitzar-la i compartir-la a fi de desenvolupar les competències bàsiques (aprendre a aprendre ,autonomia i iniciativa personal...) i d'aquesta manera, puguen fer front als problemes de la vida quotidiana mitjançant l'aplicació d'aquestes estratègies.

   A més a més,  la utilització de les TICs  en les ciències naturals, suposa  una major participació i un major protagonisme dins del procés d’aprenentatge per part de l’alumnat, la qual cosa considere que és molt més motivadora , enriquidora i afavoreix la construcció d’un aprenentatge significatiu que perdura en el temps. Un simple exemple d ‘açò, és que qualsevol alumne estimarà més descobrir el cos humà mitjançant un atles interactiu que li permeta navegar entre els diferents òrgans, girar-los, augmentar-los i veure la seua estructura tridimensional que si utilitza un simple dibuix, encara que siga molt bo. 

   Comptat i debatut, amb aquests recursos tenim la possibilitat de produir i compartir coneixement amb els nostres alumnes. Aprofitem-los a fi de millorar l’educació de les generacions vinents!