Rúbriques

   En aquesta pàgina, us presente una rúbrica per a avaluar les exposicions del vostres companys sobre la part de la unitat didàctica que hagen de fer. Com sabeu, les exposicions tenen un valor de un 40% (4 punts) sobre la nota final d'ambdues unitats. Per tal de fer-ho, haureu de seguir els criteris especificats en la següent graella:

Descripció del sistema d'avaluació
  
 En cadascun dels criteris esmentats anteriorment, l'alumne podrà assolir diferents graus de competència. D'aquesta manera, tenim els següents nivells:

- Nivell expert: l'alumne ha assolit completament les competències exigides en el criteri i obté el percentatge màxim de l'ítem.

- Nivell avançat: l'alumne ha aconseguit notablement les competències exigides en el criteri i aconseguix el 75% del percentatge total de l'ítem.

- Nivell aprenent:  l'alumne ha alcançat les competències mínimes exigides en el criteri i obté el 50% del percentatge total de l'ítem.

- Nivell novell: l'alumne no ha assolit les competències mínimes exigides en el criteri i no aconseguix cap percentatge de l'ítem.


   A continuació s'especifica detalladament cadascun dels criteris que s'han tingut en compte en l'avaluació, així com el percentatge adquirit i la puntuació equivalent segons el nivell assolit.


-Adequació del continguts tractats

   Atés que una bona exposició oral requerix aprofundir els continguts que siguen tractats, d'una manera adequada, és necessari que aquest apartat tinga una major importància sobre la nota final
D'aquesta manera, el pes total d'aquest criteri és d'un 30% sobre els 4 punts, és a dir, a tot estirar es podrà obtindre 1,2 punts en l'apartat. Així, el percentatge i puntuació obtinguts segons cada nivell, és el següent:
-Expressió

   Una exposició oral de qualitat requerix que la persona encarregada de transmetre  el discurs, ho faça emprant un to i un volum de veu adequats per tal d'arribar a tot el públic. A més a més, la gesticulació i els moviments de l'interlocutor (llenguatge corporal) són importants  a fi de copsar i mantindre l'atenció dels espectadors.
Per això, el pes total d'aquest apartat és d'un 20% sobre els 4 punts, és a dir, com a màxim 0,8 punts. El percentatge i puntuació obtinguts segons cada nivell en aquest apartat, és el següent:
-Domini del tema 

  Conéixer el tema sobre el qual farem l'exposició és vital en un exercici d'aquest tipus, ja que d'aquesta manera transmetrem seguretat i confiança als espectadors. Per aquest motiu, el valor total d'aquest ítem és d'un 20% sobre els 4 punts, és a dir, a tot estirar es podrà traure 0,8 punts dels 4. Els diferents nivells de competència obtindran els següents percentatges i puntuacions:


-Preparació dels materials 

   La forma en la qual preparem els materials  i recursos que acompanyen el discurs oral, és a dir, la presentació, la neteja, l'ordre, l'ús correcte del llenguatge o la incorporació de recursos innovadors, són factors que òbviament, també influïxen el la qualitat de l'exposició. Per això, el valor total d'aquest criteri és d'un 20% sobre els 4 punts, és a dir, com a màxim es podrà traure 0,8 punts dels 4. Segons el nivell assolit per l'alumne, s'ontrindran els següents percentatges i puntacions:
   -Adequació del temps

   Saber organitzar i repartir el temps del qual disposem per a desenvolupar els diferents punts a tractar, també és un factor que cal tindre en compte en una exposició oral. Per aquesta raó, el pes d'aquest apartat és d'un 10% del 4 punts, això és com a màxim, 0,4 punts. Segons el nivell aconseguit, s'obtindran els següents percentatges i puntuacions:


   Finalment, us adjunte el formulari que haureu d'emplenar per tal d'avaluar cadascun dels vostres companys. No oblideu enviar-me'l!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada